เปิดเทอมวันแรก 1 ก.ค.63 สังเกตการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ปฏิบัติตนตามมาตรการของกลมอนามัย